O nás

Vítáme Vás na stránkách naší školy. Člověk se vzdělává a učí celý život. Začátek naší cesty za vzděláváním začal ve Věcově.

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením dvou organizací – základní školy ve Věcově a mateřské školy v Roženeckých Pasekách.

Součásti organizace

Zařízení IZO Kapacita
Základní škola 102 931 801 25
Mateřská škola 107 615 801 25
Školní družina 181 002 191 25
Školní jídelna 103 143 602 45
Školní výdejna 181 050 099 30

Základní škola je málotřídní s 1. až 5. postupným ročníkem. Naukové předměty jsou vyučovány ve dvou skupinách, výchovné předměty v jedné. Počet žáků má už 5 let stoupající tendenci. Od školního roku 2007/2008, kdy do školy chodilo 7 žáků, počet stále stoupá až na dnešních 21.

Výhody málotřídní školy

  • - Téměř rodinná atmosféra je pro žáky méně stresující než ve velké škole
  • - Vzhledem k menšímu počtu žáků je ve třídě větší možnost individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo výuky
  • - Při spojení ročníků pomáhají starší žáci mladším spolužákům, učí se pracovat samostatně
  • - V prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům (šikana, kouření)
  • - Skupinové vyučování vede žáky k větší samostatnosti a vzájemné toleranci
  • - Žáci podle rozvrhu mohou vytvářet různé skupiny podle vyučovacích předmětů
  • - Velice často žáci mohou pracovat s nejmodernější výpočetní technikou
  • - Úzká spolupráce s mateřskou školou, zřizovatelem a spolky v obci

Nevýhody málotřídní školy

  • - Nehodí se pro děti, které nejsou zvyklé respektovat pravidla a plnit příkazy
  • - Menší možnost srovnání ve školní úspěšnosti v daném ročníku